Integritetspolicy

Introduktion

Vi på Albin Klang Web Design, ett svenskt företag med adress Vitemöllegatan 7B, 214 42 Malmö, Sverige (“Albin Klang Web Design”) respekterar din integritet och har därför upprättat denna integritetspolicy för att informera dig om hur och vilken persondata vi samlar in, och hur den sedermera används.

Angående persondata som insamlas och/eller behandlas i enlighet med denna integritetspolicy så är Albin Klang Web Designs personuppgiftsansvarig. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur vi insamlar, lagrar, använder, överför, offentliggör eller behandlar din persondata. Persondata i denna integritetspolicy avser information som kan användas för att identifiera dig, antingen direkt eller indirekt, så som till exempel ditt namn, platsdata eller olika identifierande element online.

Denna integritetspolicy gäller för denna hemsida som vi på Albin Klang Web Design tillhandahåller dig med som användare, samt även för relaterade tjänster eller produkter, så som specifika hemsidor eller liknande (appen, mjukvarulösningar och relaterade tjänster härefter gemensamt kallat ”Tjänsterna”). Om du inom Tjänsterna klickar på en länk eller någon reklam som tillhandahålls av ett annat bolag än Albin Klang Web Design så kommer du att lämna Tjänsterna, och eventuell persondata du därefter tillhandahåller till andra bolag täcks inte av denna integritetspolicy.

Albin Klang Web Design förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy vid sådan tid som Albin Klang Web Design finner lämplig, genom att ladda upp en uppdaterad version antingen direkt i Tjänsterna eller online på https://albinklang.com/integritetspolicy. Du bör därför regelbundet läsa igenom denna integritetspolicy för att säkerställa att du har en aktuell bild av vårt förhållningssätt. Om vi gör betydande förändringar i denna integritetspolicy kommer vi även att notifiera dig, antingen direkt genom Tjänsterna, eller via annan lämplig kommunikationsväg, så som till exempel e-post.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 12 november 2022.

Dina rättigheter i förhållande till din persondata

EU:s dataskyddsförordning (“GDPR” – General Data Protection Regulation) ger dig vissa rättigheter i förhållande till din persondata. Dessa rättigheter står att finna, huvudsakligen, i kapitel tre (3) av dataskyddsförordningen, och består i:

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att begära information avseende huruvida vi behandlar din persondata, och för det fall vi gör det så har du rätt att få veta vad för persondata vi behandlar;
  • Rätt till rättelse – Du har rätt att begära att vi korrigerar eller komplettera felaktig eller inkomplett persondata avseende dig;
  • Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”) – Du har rätt att begära att vi raderar din persondata. Notera att vi kan komma att behålla viss data som är nödvändig för att hantera dispyter, upprätthålla användaravtal, skydda våra lagliga rättigheter och för att följa tekniska och juridiska krav, och begränsningar i samband med säkerheten och det fortsatta drivandet av Tjänsterna;
  • Rätt till begränsning av behandling – Du har rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent upphör att behandla delar eller helheten av din persondata.;
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att begära, och motta, en kopia av din persondata i syfte att förflytta data till en annan tjänsteleverantör.;
  • Rätt att inte bli föremål för automatiserad behandling – Du har rätt att inte vara föremål för beslut som enbart baserar sig på automatiserad behandling. Detta inkluderar profilering som producerar legala effekter på dig eller i övrigt har en betydande effekt för dig;
  • Rätt att ta tillbaka samtycke – Du har rätt att när som helst återta sådant samtycke som du givit för behandling av persondata, utan att det påverkar lagligheten av behandling av persondata som utförts under sådan tid då ditt samtycke varit giltigt;
  • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot behandlingen av din persondata i ett specifikt syfte, eller mot att din persondata används för direkt marknadsföring; och
  • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet – Om du anser att Albin Klang Web Design har inskränkt dina rättigheter eller i övrigt inte följt dataskyddsförordningen har du rätt att inlämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i första hand en lämplig myndighet i den medlemsstat du befinner dig i eller är permanent bosatt i.

Om du har frågor angående integritet, dina rättigheter eller hur du kan utöva dina rättigheter, kan du kontakta oss via kontaktinformationen angiven under avsnittet “KONTAKTA OSS” nedan.

Om du invänder mot, eller är oroad för, hur vi hanterar din persondata, så hoppas vi att du i första hand är villig att tillsammans med oss hantera sådana eventuella problem. Skulle det dock vara så att du vill kontakta relevant myndighet kan du undersöka vilken tillsynsmyndighet som bäst lämpar sig att kontakta i din situation. För det fall du är svensk medborgare, eller befinner dig i Sverige, kan du kontakta integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”), vilket är den svenska tillsynsmyndigheten för integritetsrelaterade spörsmål och klagomål. Du kan nå IMY på följande sätt:

Telefon: 08-657 61 00  

Post: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

E-post:

Datan vi insamlar och använder

Nedan har vi i tabellform satt ut de kategorier av persondata vi behandlar, en beskrivning av den kategorin, den lagliga grunden vi använder oss av för behandling av sådan data, samt ändamålet med den insamlingen/behandlingen. Om du invänder mot, eller har vidare frågor kring, t.ex. ett ändamål för en viss behandling av persondata, eller skulle vilja ha en mer detaljerad beskrivning av någon av nedanstående texter, vänligen kontakta oss i enlighet med informationen angiven under avsnittet ”KONTAKTA OSS”. 

Persondata vi samlar in från dig

Kategorier av persondata Beskrivning Laglig grund Ändamål
Frivilligt angiven persondata Persondata så som din e-post, ditt namn, teknisk information angående din hårdvara och annan data som du frivilligt överlämnar till oss, antingen när du fyller i information på en sida för fritext, eller när du inlämnar en begäran för hjälp (t.ex. teknisk hjälp) genom Tjänsterna. Samtycke (GDPR Art. 6(1)(a))   Legitimt intresse (GDPR Art. 6(1)(f)) Det finns sidor inom Tjänsterna vari du som användare är fri att fritt fylla i information helt enligt ditt eget gottfinnande. I den mån sådana sidor fylls i med persondata så kommer vi att ha tillgång till relevant persondata, och det kommer att behandlas och lagras på basis av ditt, från oss antagna, samtycke. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon sådan sida som kräver att du fyller i personlig information om dig själv.   Vidare, om du kontaktar oss för teknisk hjälp, så kan det komma att vara nödvändigt för oss att samla in en viss mängd data från den mjukvara och/eller hårdvara du använder, för att kunna hantera problemet i fråga. Detta gör vi dels på basis av samtycke, men vi anser även att vi har ett legitimt intresse däri.

Persondata som vi samlar in från andra källor än dig

För tillfället så varken samlar vi in eller mottar persondata från någon tredje part. Om detta skulle komma att ändra sig så kommer vi att göra lämpliga ändringar i detta avsnitt.

Delande av din persondata

För tillfället delar vi inte med oss av någon av din persondata till någon tredje part, i den mån vi över huvud taget mottar persondata från dig. Om detta skulle komma att ändra sig kommer vi att göra lämpliga ändringar i detta avsnitt.

Överförande av data till tredje part

Vi överför ingen persondata till någon tredje part. All eventuell persondata som lagras/behandlas av oss behandlas inom EU/EEA, och överförs således inte till något tredje land. Dataskyddsförordningens regler om överföring av persondata till tredje länder är således inte tillämplig.

Säkerhetsåtgärder

Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att din persondata insamlas, behandlas och lagras på ett så säkert sätt som möjligt. Det är dock viktigt att poängtera att inget säkerhetssystem är perfekt, och det går aldrig att garantera total säkerhet, och du bör därför vara försiktig med vilken data du delar med dig av online. 

Vi förlitar oss, i den mån aktuellt, uteslutande på total anonymisering av all persondata som vi insamlar, behandlar eller lagrar, som vårt tillvägagångssätt för att skydda din persondata.

Lagring och radering av persondata

Eftersom vi anonymiserar all persondata innan vi lagrar sådan persondata långsiktigt, så har vi ingen intern policy för hur länge eller på vilket sätt vi lagrar data. Detta då anonymiserad data faller utanför tillämpligheten av dataskyddsförordningen och dess eventuella reglering av lagring av persondata. 

I den mån tillämpligt kommer vi att radera persondata som vi behandlar i syfte att fullgöra ett avtal med dig eller som vi behandlar på basis av samtycke, för det fall du häver relevant avtal med oss, drar tillbaka ditt samtycke (i den mån aktuellt, se även ”rätt att ta tillbaka samtycke” ovan), eller för det fall du begär att vi raderar din persondata i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kan dock komma att behålla viss information för det fall vi fortsatt har ett legitimt intresse i att behandla sådan persondata. Exempelvis för att hantera dispyter, upprätthållandet av användaravtal, eller för att följa lagenliga krav.

Kontakta mig

Om du har frågor, klagomål, eller kommentarer angående hur vi behandlar din persondata eller denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss enligt följande:

Albin Klang

Vitemöllegatan 7B, 214 42 

Malmö, Sverige